השירותים שלנו

עבודה מהבית
עבודה מהבית

עסק "העובד מהבית" יכול וזכאי לקזז חלק "מההוצאות המעורבות" (הוצאות שחלקן פרטיות וחלקן עסקיות) לצורכי מס או לצורכי מע"מ.

תחילה נבדיל בין שני סוגי הוצאות:

1.הוצאה עסקית המיוחסת באופן ישיר לעסק בלבד. הוצאה זו מוכרת במלואה ,לדוגמה:קניות חומרי גלם,משרדיות לעסק וכו' ,

2.הוצאה מעורבת-הוצאה שהשימוש בה לצרכי העסק וגם לצרכים פרטיים.

דוגמאות-הוצאות בית מגורים עבור: ארנונה לבית,חשמל,חומרי ניקוי.מים,טלפון. הוצאות הנ"ל הינן הוצאות מעורבות בגלל שבחלקן הן משמשות להוצאות פרטיות שאינן קשורות לעסק.

הוצאות מעורבות ניתן לייחסן לעסק לפי מדידה אוביקטיבית במספר דרכים:

1.לפי ייחוס ספציפי לחלק העסקי. לדוגמה :מדידת מ"ר השייך לעסק.

2.ייחוס באחוזים לחלק העסקי –בית בן 4 חדרים ,חדר אחד משמש כמשרד אזי נייחס 25% מסך ההוצאות המעורבות לעסק.

מע"מ בהוצאות מעורבות

בסעיף 41 לחוק מס ערך מוסף, נקבע הכלל הבסיסי לעניין ניכוי תשומות: "אין לנכות מס על תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה החייבת במס." השאלה מתעוררת בנוגע לניכוי מע"מ תשומות בעסקאות חייבות במע"מ וגם פטורות במע"מ המחוקק בתקנה 18 נקבע כדלקמן:

  1. אם מנהל מע"מ קבע את שיעור המע"מ שידרש אזי כפי שקבע.
  2. אם מנהל מע"מ לא קבע אזי יידרש לפי הכללים הבאים:
    1. אם עיקר השימוש בנכס או בשירות הוא לצרכי עסק, רשאי העוסק לנכות שני שלישים ממס התשומות;
    2. אם עיקר השימוש בנכס או בשירות הוא לא לצרכי עסק, רשאי העוסק לנכות רבע ממס התשומות. יותרו בניכוי שני שלישים ממס התשומות, ואם עיקר השימוש הוא שלא לצורכי העסק, יותר בניכוי רבע ממס התשומות.

בהתאם לכך, בהנחה שעיקר השימוש הוא לעסקה החייבת, הרי מעסקה במחיר 100 ש"ח יותרו בניכוי תשומות בסך 10.66 ש"ח (2/3* 16% * 100), ואילו יתרת התשומות שלא יותרו בניכוי בסך 5.33 ש"ח (1/3 * 16% * 100) יירשמו כהוצאה הונית או פרותית ויותרו בניכוי בהתאם לכללים שנקבעו .

עוסק פטור

בסעיף 31(3) לחוק נקבע כי עסקאותיו של עוסק פטור יהיו פטורות ממע"מ, למעט עסקאות שהן מכירת מקרקעין ולמעט עסקאות שהן מכירת ציוד (שאינו מקרקעין), שבעת רכישתו נוכה מס תשומות.

ולכן ככל שמדובר בעסקאות "רגילות" של עוסק פטור הפטורות ממע"מ, לא ניתן יהיה לנכות את התשומות בגינן, מאחר והחוק מתיר לנכות תשומות שנועדו "לשימוש בעסקה החייבת במס", והן יירשמו כהוצאה הונית או פירותית ויותרו בניכוי בהתאם לכללים שנקבעו.

יש לכם שאלה?
מלאו את הטופס הבא ונחזור אליכם בהקדם
מאמרים ומדריכים

הפסקת פעילות תוכנת חישובית אונליין
לכל לקוחות שלום. אבקש להודיעכם על הפסקת פעילות תוכנת חישובית אונליין החל מ31.1.2018 ,לפיכך אבקשכם לבצע גיבויים לכל הדוחות .